Ankieta w aktualności

Piszę w treści artykółu test 

1. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU

Dane kontaktowe

2. CEL APLIKACJI

Czy podmiot zamierza ubiegać się o wydanie decyzji o wsparciu

w rozumieniu art. 13, 14 i 15 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji; wniosek o wydanie decyzji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1713). Nasza strona

3. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ

Czy podmiot świadczy usługi okołobiznesowe? *

4. INFORMACJE DODATKOWE

Proszę zaznaczyć potencjalne możliwości współpracy z GPN-T - można wybrać więcej niż jedną opcję

5. JAKIE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE MAJĄ BYĆ UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO?

Branża - proszę wybrać z wymienionych lub dopisać (można wybrać więcej niż jedną)

CZĘŚĆ C - OŚWIADCZENIA

1. Będąc pouczonym/i o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, niniejszym oświadczam/y, że wyżej wymieniony w formularzu podmiot nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, a tym samym:

Załącznik nr 1 do Formularza - Obowiązek Informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, iż:

1) Administratorami Państwa danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł dalej „Administrator”.

2) Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych w PSSE na adres rodo@strefa.gda.pl

3) Dane osobowe zbieramy od Państwa wyłącznie w celu przygotowania oraz realizacji umowy najmu.

4) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje cele np. podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze oraz gdy dzieje się to na podstawie przepisów prawa (przykładowo: na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez czas 5 lat.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy najmu, niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy najmu.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza

Nie można teraz wysłać formularza, spróbuj później.