Specjalistyczne usługi dronem

Korzyści wynikające z zastosowania bezzałogowych statków powietrznych związane są z możliwością precyzyjnego lokalizowania i obrazowania terenów/obiektów/środków trwałych z innej perspektywy. Usługi przy użyciu dronów są szybkim i bezpiecznym sposobem do zbierania, analizy i przetwarzania danych. 
Wieloletnie doświadczenie oraz posiadany wysokiej klasy sprzęt marki DJI i DEVOURER pozwala na oferowanie szerokiego spektrum usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Ceny usług wyceniane są indywidualnie i uzależnione są od kilku czynników:
 • ilość startów/wylotów drona potrzebna do rejestracji materiału
 • rodzaj i ilość urządzeń potrzebnych do wykonania zlecenia
 • cykliczność wykonywania usługi
 • ilość materiału / danych
 • koszty logistyczne
 • usługi dodatkowe (obróbka danych, przygotowanie opracowania, wizualizacje, ujęcia z kamer stacjonarnych)
 • ograniczenia związane z strefami powietrznymi (wystąpienie o zgodę na lot do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej lub zarządzającego daną strefą)
 • ograniczenia terenowe (np.: wysoka zabudowa, słupy energetyczne itp.)
 

Kontakt

Szczegółowe informacje i wyceny:

Agata Marszołek
a.marszolek@strefa.gda.pl
kom.: +48 667 600 070

Operator:

Zdjęcia i filmy z drona

Oferujemy profesjonalne i indywidualne podejście do sesji zarówno z ziemi jak i z powietrza przy użyciu zaawansowanego sprzętu ze stabilizacją.

Inspekcje wizyjne

Możliwości zastosowania usługi:
 • weryfikacja postępów prac inwestycyjnych (wykonanie zdjęć przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończonej inwestycji);
 • inwentaryzacja dużych terenów;
 • wizualizacje na potrzeby planowania/projektowania (wizualizacja inwestycji na konkretnym terenie);
 • ocena stanu obiektu lub obszaru;
 • nadzór inwestorski;
 • transmisje na żywo prezentujące dany teren/inwestycje;
 • cykliczne naloty monitorujące.

Ortofotomapy i modele 3D

Ortofotomapa to narzędzie pozwalające na dokładne i aktualne zobrazowanie ziemi.
Model 3D obiektu lub terenu pozwala na trójwymiarowe odwzorowanie budynku lub obszaru terenu.

Możliwości zastosowania usługi:
 • branża drogowa oraz budowlana - etap projektowania oraz inwentaryzacji obiektów;
 • ochrona środowiska;
 • branża reklamowa przy sporządzaniu fotomap i planów sytuacyjnych;
 • administracja publiczna przy sporządzaniu map gmin, miast, powiatów w tym map atrakcji turystycznych;
 • branża energetyczna przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych związanych z infrastrukturą techniczną;
 • inwestorzy przy analizach danych przestrzennych w celu wyboru najlepszej lokalizacji pod inwestycje;
 • deweloperzy przy sporządzaniu wizualizacji oferty mieszkaniowej;

Monitoring jakości powietrza

Kontrola i pomiar niebezpiecznych substancji, gazów i pyłów oraz pyłów zawieszonych w powietrzu w przestrzeniach otwartych oraz obiektach półotwartych za pomocą drona. Jednoczesny pomiar pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz 4 substancji z pośród: Ozon O3, Chlor Cl2, Dwutlenek siarki SO2, Dwutlenek azotu NO2, Formaldehyd HCHO, Siarkowodór H2S, Tlenek węgla CO.

Możliwość zastosowania usługi:
 • monitoring miejski (lokalne sieci jakości powietrza,  monitorowanie osiedli, parków miejskich, monitorowanie przekroczeń, ocena oddziaływania na środowisko)
 • monitorowanie środowiska przemysłowego (zakłady produkcyjne, oczyszczanie ścieków, odpady i składowiska odpadów, emitowane źródła zanieczyszceń, lotniska, porty, stacje kolejowe, monitorowanie przekroczeń)
 • monitorowanie otwartej przestrzeni (parki, obszary leśne, badanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego)
 • monitorowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych (w pasie autostrad i dróg, ulice, parkingów)

Badania termowizyjne

Możliwość zastosowania usługi:
 • badanie termowizyjne budynków mieszkalnych
 • badanie termowizyjne instalacji przemysłowych
 • badanie termowizyjne maszyn
 • audyt energetyczny

Korzyści dla klienta:
 • wczesne wykrycie uszkodzeń odpowiedzialnych za utratę ciepła w budynku
 • redukcja kosztów pracy ludzkiej w miejscach niebezpiecznych
 • redukcja czasu
 • wysoka dokładność pracy (inspekcja osobista nie jest w stanie wychwycić i wykryć nieszczelności, mostków cieplnych, wad konstrukcji w taki sposób jak termowizja)
 • możliwość weryfikacji wykonanych prac remontowych i/lub modernizacji.